Allemannsretten

Fri ferdsel skal ikke være til skade eller ulempe for andre.

• Ta hensyn til utmarksnæring- ene, lukk igjen grinder etter deg.

• Vis hensyn til andre brukere av utmarka.

• Ikke forstyrr dyr og fugler.

• Alt vilt er freda, med unntak av lovlig jakt.

• Det er båndtvang fra 1. april og så lenge husdyra beiter. Sjekk regler om båndtvang i egen kommune. Motorferdsel er forbudt uten spesielt løyve.

• Fri ferdsel skal ikke være til skade eller ulempe for andre, eller for plante- og dyreliv.

• Vis hensyn til naturen.

• Det er forbudt å kaste søppel i naturen.

• Alle kulturminner eldre enn 1537 er fredet. Inngrep i, eller ødeleggelser av slike er forbudt.

Tilbake til hovedside